Regulamin Aplikacji Vetineo

 • Regulamin świadczenia usług dla Opiekunów w ramach Aplikacji Vetineo

  ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA WSTĘPNE

  § 1.

  Postanowienia ogólne

  1. Regulamin określa zasady świadczenia Usług Elektronicznych przez Respondea, w tym prawa i obowiązki Stron, zakres odpowiedzialności Stron i inne warunki umowy, której przedmiot będzie obejmował świadczenie Usług Elektronicznych w ramach Aplikacji.
  2. Respondea udziela Opiekunom dostępu do Aplikacji. Respondea informuje, że w ramach Usług Elektronicznych wyłącznie udostępnia zasoby swoich systemów teleinformatycznych w celu umożliwienia Użytkownikom korzystanie z funkcjonalności Aplikacji, jak również administruje Aplikacją. Respondea nie świadczy żadnych usług weterynaryjnych w imieniu własnym, jak również nie jest pośrednikiem w zawieraniu jakichkolwiek umów, których przedmiotem może być świadczenie usług weterynaryjnych lub innych podobnych usług.
  3. Z Respondea można kontaktować się w następujący sposób:
   a) pocztą elektroniczną: moc.oenitevtkatnok;
   b) pocztą zwykłą: 93-465 Łódź, ul. Dubois 114/116.
   przy czym preferowaną formą komunikacji pomiędzy Stronami jest korespondencja elektroniczna, za pomocą wiadomości e-mail.
  4. Aplikacja jest przeznaczona wyłącznie dla osób pełnoletnich.


  § 2.

  Definicje

  Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają, co następuje:

  1. Aplikacja dla Opiekuna (lub: Aplikacja) — dedykowane dla Opiekunów zwierząt oprogramowanie (system teleinformatyczny) należące do Respondea i rozpowszechnione pod nazwą Vetineo, dostępne za pośrednictwem aplikacji mobilnej dla systemów iOS i Android. Aplikacja dla Opiekuna umożliwia m.in. korzystanie z usług świadczonych przez Praktyki weterynaryjne zarejestrowane w Aplikacji oraz rejestrowanie danych dotyczących usług weterynaryjnych dla zwierząt, a także umożliwienie Praktykom dostarczanie tych usług i danych do Opiekunów.
  2. Funkcjonalność — pojedyncze zadanie możliwe do wykonania w ramach Aplikacji;
  3. Praktyka weterynaryjna (lub Praktyka) — podmiot zajmujący się świadczeniem usług weterynaryjnych na rzecz Opiekunów i ich zwierząt;
  4. konto — konto utworzone przez Opiekuna w Aplikacji,
  5. login — indywidualne i niepowtarzalne oznaczenie Użytkownika, pozwalające dokonać jego identyfikacji, wykorzystywane przy korzystaniu z Aplikacji. W przypadku Aplikacji standardowo jest to adres e-mail podany przez Użytkownika;
  6. Respondea (lub: Operator) — Respondea Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Dubois 114/116, 93-465 Łódź, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000663299, kapitał zakładowy: 5.000 zł, posługującą się numerem NIP: 7322182766;
  7. Opiekun (lub: Użytkownik) — osoba, która jest opiekunem zwierzęcia / zwierząt zainteresowanym korzystaniem z usług weterynaryjnych, które oferują Praktyki weterynaryjne;
  8. Partner - podmiot trzeci świadczący na własny koszt i ryzyko dodatkowe usługi, najczęściej o charakterze marketingowym, w ramach Aplikacji;
  9. Prawa własności intelektualnej — prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, prawa do baz danych przysługujące Respondea lub Praktykom w ramach Aplikacji;
  10. Regulamin — niniejszy Regulamin;
  11. Strony — Operatora lub Użytkownik łącznie;
  12. Usługi Elektroniczne — wszelkie usługi świadczone przez Respondea w ramach Aplikacji,
  13. Umowa — zawierana z chwilą zarejestrowania konta i akceptacji Regulaminu umowa o świadczenie Usług Elektronicznych przez Operatora na rzecz Użytkownika;
  14. Zewnętrzny dostawca — każdy podmiot trzeci, nie będący Operatorem, który dostarcza na potrzeby wykonania Umowy jakiekolwiek towary lub usługi, w szczególności oprogramowanie wykorzystywane na Aplikacji oraz usługi niezbędne do funkcjonowania Aplikacji.


  ROZDZIAŁ II: PRZEDMIOT I ZAWARCIE UMOWY

  § 3.

  Przedmiot Umowy

  1. W ramach Umowy Respondea udostępnia Aplikację Opiekunom nieodpłatnie i zobowiązuje się do świadczenia ustalonych Usług Elektronicznych na rzecz Opiekunów, a Opiekun zobowiązuje się do korzystania z Aplikacji zgodnie z przeznaczeniem, na zasadach przewidzianych w Regulaminie nieodpłatnie.
  2. Respondea udostępnia Aplikację nieodpłatnie. Przy czym zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach Aplikacji i jednocześnie zobowiązuje się poinformować Opiekuna o zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem.
  3. Korzystanie z usług oferowanych Opiekunowi przez Praktyki może wiązać się z obowiązkiem zapłaty.
  4. Informacje na temat odpłatności lub nieodpłatności określonych usług są zamieszczone bezpośrednio w Aplikacji lub przekazywane Użytkownikom w inny sposób umożliwiający zapoznanie się z cennikiem.
  5. Respondea nie jest stroną umowy zawieranej pomiędzy Opiekunem, a Praktyką i tym samym nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Opiekunów za usługi świadczone przez Praktykę.


  § 4.

  Zawarcie Umowy

  1. Umowa pomiędzy Respondea, a Opiekunem zostaje zawarta z chwilą akceptacji Regulaminu w momencie rejestracji Konta w Aplikacji.
  2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
  3. Przed zawarciem Umowy Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z informacjami Operatora na temat zasad świadczenia Usług Elektronicznych, postanowieniami Regulaminu, zasadami korzystania z Funkcjonalności i innymi warunkami. Zawierając Umowę, Operator ma prawo przyjąć, że Użytkownik dopełnił powyższych wymagań i poprzez zawarcie Umowy zobowiązuje się do ich przestrzegania..
  4. Jakiekolwiek informacje dotyczące świadczenia Usług, które są zawarte na stronach internetowych Operatora lub rozpowszechniane za pośrednictwem innych kanałów komunikacyjnych (np. mediów społecznościowych), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c., lecz ewentualnie zaproszenie do zawarcia Umowy.
  5. Operator może odmówić zatwierdzenia formularza rejestracyjnego i utworzenia konta Użytkownika w przypadku powzięcia przez Operatora uzasadnionych wątpliwości co do tożsamości Użytkownika lub prawdziwości podanych przez niego danych.


  ROZDZIAŁ III: KORZYSTANIE Z APLIKACJI

  § 5.

  Funkcjonalności Aplikacji

  1. Korzystanie z Aplikacji może umożliwiać Opiekunom między innymi:
   a) założenie konta Użytkownika w celu korzystania z określonych funkcjonalności Aplikacji;
   b) dokonywanie rezerwacji wizyt w Praktyce on-line;
   c) dokonywanie płatności na rzecz Praktyki za usługi weterynaryjne;
   d) zapisanie się przez Opiekuna do kolejki osób oczekujących na wizytę do Praktyki w przypadku, gdy nie ma dostępnych terminów;
   e) korzystanie z mechanizmów wsparcia procesu leczenia, np. poprzez konsultacje video wyników badań laboratoryjnych bez równoczesnej rejestracji i archiwizacji nagrań;
   f) udostępnianie Opiekunom wyników badań ich zwierząt przez Praktykę oraz zaleceń dotyczących zwierząt (tzw. elektroniczna karta zdrowia zwierzęcia);
   g) prowadzenie komunikacji bezpośredniej pomiędzy Praktyką a Opiekunem poprzez wiadomości, pliki, powiadomienia push;
   h) dołączenia zdjęć lub filmów na potrzeby umówionej wizyty w Praktyce;
   i) dokonywanie przedpłat za wizyty w Praktyce;
   j) otrzymywanie zautomatyzowanych przypomnień i powiadomień, np. przypomnień o wizytach, komunikaty marketingowe;
   k) wypełnienie ankiety satysfakcji Opiekuna po wizycie w Praktyce na potrzeby podwyższania jakości usług weterynaryjnych i oceny pracy pracowników Praktyki;
   l) udział w akcjach organizowanych przez Partnerów;
   m) oznaczenie trasy dojazdu do wybranej Praktyki z miejsca obecnego położenia.
  2. Użytkownik otrzymuje pełny dostęp do Funkcjonalności Konta po dokonaniu procedury rejestracyjnej (przypisanie do Praktyki) w Praktyce weterynaryjnej, z której usług korzysta zgodnie z instrukcją otrzymaną w Praktyce (na miejscu lub na stronie internetowej Praktyki).
  3. Szczegółowy opis Funkcjonalności i zasady korzystania z nich dostępne są pod adresem: vetineo.com
  4. Zmiana Funkcjonalności lub wygląd Aplikacji nie będą stanowiły zmiany Regulaminu, a są jedynie operacjami techniczno-rozwojowymi.


  § 6.

  Podstawowe zasady korzystania z Aplikacji

  1. Użytkownik zobowiązuje się do:
   a) przestrzegania Regulaminu;
   b) korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z jej charakterem i przeznaczeniem oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego i prawa;
   c) wprowadzania do Aplikacji jedynie danych prawdziwych i dozwolonych, do których udostępnienia jest uprawniony, bez naruszenia praw osób trzecich;
   d) do niedostarczania do Aplikacji i za jej pośrednictwem niezamówionych informacji handlowych, pozostałego spamu lub treści o charakterze bezprawnym;
   e) niezakładania więcej niż jednego Konta;
   f) nieumieszczania w Aplikacji danych wrażliwych zgodnie z definicją zawartą w art. 9 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz danych innych osób (w tym wizerunku);
   g) przestrzegania praw własności intelektualnej przysługujących Operatorowi, Praktyce oraz osobom trzecim;
   h) współdziałania w dobrej wierze z Operatorem lub Praktyką w zakresie należytego wykonania Umowy, w tym udzielać informacji i wyjaśnień koniecznych do wyjaśnienia okoliczności związanych z wykonywaniem Umowy;
  2. Każdy Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zabezpieczenie danych do logowania, w tym loginu i hasła, przed udostępnieniem ich osobom nieuprawnionym.
  3. W przypadku, gdy Użytkownik stwierdzi, że dane do logowania mogły zostać przejęte przez osobę nieuprawnioną, powiadomi o tym Operatora. Operator po otrzymaniu zawiadomienia może dokonać blokady konta Użytkownika. Ponowny dostęp do Aplikacji będzie możliwy po zmianie hasła przez Użytkownika i ewentualnym dokonaniu czynności uwierzytelniających.
  4. Użytkownik ma prawo do:
   a) zarządzania swoimi danymi i zgodami (może cofnąć zgodę w każdym czasie);
   b) kierowania zapytań do działu pomocy Operatora i wnoszenia reklamacji.


  §7

  Płatności mobilne

  1. Operator umożliwia Praktykom przyjmowanie płatności za usługi weterynaryjne od Opiekunów za pośrednictwem Aplikacji. Przy czym Operator nie pośredniczy w dokonywaniu płatności, nie księguje ich, ani nie jest w żaden inny sposób odpowiedzialny za wzajemne rozliczenia Opiekuna i Praktyki.
  2. Praktyka określa szczegółowe zasady płatności, w tym cennik i zasady odwoływania wizyt oraz zwrotów niezależnie od Operatora.
  3. Opiekun może skorzystać z płatności za usługi weterynaryjnej poprzez usługę Przelewy 24, której dostawcą jest PayPro.
  4. Opiekun korzystający z Przelewy 24 zapewnia, że jest uprawniony do dokonania płatności ze wskazanego przez siebie rachunku oraz że dokonując płatności nie narusza przepisów prawa, a także do akceptacji regulaminu operatora płatności.
  5. Opiekun jest wyłącznie odpowiedzialny za dokonanie płatności na rzecz Praktyki za wykupione lub zarezerwowane usługi weterynaryjne.
  6. Dostawca usług Przelewy 24 jest niezależny od Operatora, a Opiekun poprzez akceptację regulaminu PayPro zawiera z Dostawcą osobną umowę na obsługę płatności.


  §8

  Wymagania techniczne dotyczące Aplikacji

  1. Przed zawarciem Umowy Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić, czy spełnia minimalne wymagania techniczne potrzebne do korzystania z Aplikacji, o których mowa w ust. 2.
  2. Do korzystania z Aplikacji wymagane jest co najmniej:
   a) posiadanie urządzenia mobilnego korzystające z systemu operacyjnego Android lub iOS;
   b) posiadanie dostępu do sieci Internet w momencie korzystania z Aplikacji;
   c) korzystanie z systemu Android w wersji minimum 8 oraz z systemu iOS w wersji minimum 12;
   d) posiadanie aktywnej skrzynki e-mail;
   e) kamera internetowa i mikrofon — w przypadku konsultacji on-line w wersji audio i video;
   f) mikrofon — w przypadku konsultacji on-line w wersji audio.
  3. Jeżeli na potrzeby korzystania z Aplikacji (lub jej poszczególnych funkcjonalności) konieczne będzie spełnienie przez Użytkownika dodatkowych wymagań technicznych, innych niż wskazane w ust. 2, Operator poinformuje o tym Użytkownika przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji lub jej Funkcjonalności, poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w ramach Aplikacji.
  4. W przypadku napotkania przez Użytkownika problemów z działaniem Aplikacji Użytkownik może skorzystać ze wsparcia technicznego.
  5. Zgłoszeń do wsparcia technicznego należy dokonywać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres moc.oenitevtkatnok lub za pośrednictwem odpowiedniej funkcjonalności w ramach Aplikacji (o ile taka funkcjonalność zostanie wprowadzona).
  6. Przed skorzystaniem ze wsparcia technicznego wskazane jest by Użytkownik zapoznał się z informacjami dotyczącymi korzystania z Aplikacji zawartymi na stronie https://www.vetineo.com


  § 9.

  Bezpieczeństwo i zagrożenia

  1. Operator świadczy Usługi Elektroniczne z zachowaniem należytych standardów bezpieczeństwa, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do danych i informacji przetwarzanych w ramach świadczenia i korzystania z Usług Elektronicznych. Na potrzeby umożliwienia bezpośredniego kontaktu pomiędzy Opiekunem a Praktyką w ramach środków porozumiewania się na odległość Operator stosuje narzędzia kryptograficzne, które umożliwiają nawiązanie bezpiecznego połączenia.
  2. Pomimo podejmowania przez Operatora środków, o których mowa w ust. 1, każdy Użytkownik powinien posiadać wiedzę na temat potencjalnych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet.
  3. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą między innymi złośliwe oprogramowanie, wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery; programy szpiegujące; programy śledzące działania Użytkownika; spam; phishing; włamania do systemu teleinformatycznego Użytkownika przy użyciu narzędzi hackerskich.
  4. Aby przeciwdziałać zagrożeniom, o których mowa w ust. 3, Użytkownik powinien stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa — np. w postaci programu antywirusowego, zapory sieciowej, stosowania mechanizmów szyfrujących, regularnej konserwacji stosowanych urządzeń, poszerzanie wiedzy na temat zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem.


  ROZDZIAŁ IV: USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ PRAKTYKI

  § 10.

  Ogólne zasady dotyczące korzystania z usług weterynaryjnych

  1. Praktyki samodzielnie decydują o sposobie wykonania usług weterynaryjnych, jak również wynagrodzeniach i innych odpłatnościach, w związku z czym Operator nie ma żadnego wpływu i nie ponosi odpowiedzialności za świadczenia usług weterynaryjnych przez Praktyki.
  2. We wszelkich sprawach związanych z usługami weterynaryjnymi Opiekun jest zobowiązany zwracać się bezpośrednio do Praktyki. Operator nie odpowiada za komunikację z Praktyką.
  3. Opiekun w ramach korzystania z Aplikacji dla celu realizacji usług weterynaryjnych powinien podawać prawdziwe, rzetelne i kompleksowe informacje, w szczególności dotyczące zwierząt. W przypadku, gdy Opiekun przedstawił niepełny, nierzetelny lub niezgodny z rzeczywistością stan faktyczny lub prawny, skutki zaniedbania obciążają Opiekuna.


  ROZDZIAŁ V: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I DANYCH OSOBOWYCH

  § 11.

  Prawa własności intelektualnej

  1. Na podstawie Regulaminu, w celu umożliwienia korzystanie z Aplikacji, Operator udziela Użytkownikowi nieodpłatnej, niewyłącznej, niezbywalnej i nieprzenoszalnej, udzielonej na czas obowiązywania Umowy, ograniczonej do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem eksterytorialnego charakteru działania sieci Internet licencji na korzystanie z Aplikacji ,w tym Usług Elektronicznych.
  2. Licencja uprawnia do zwielokrotnienia Aplikacji poprzez jej instalację i odtwarzanie na urządzeniu końcowym Użytkownika w celu korzystania z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem.
  3. Żadne inne prawa własności intelektualnej, poza wyraźnie wskazanymi w Regulaminie, Użytkownikowi nie przysługuje. W szczególności, nie przysługuje prawo do wykorzystania lub modyfikacji kodów źródłowych Aplikacji.
  4. Udzielenie licencji następuje z chwilą zawarcia Umowy, a wygasa wraz z zakończeniem świadczenia Usług Elektronicznych, niezależnie od trybu, w jakim to nastąpi.


  § 12.

  Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników jest Operator.
  2. Szczegółowe zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz plikami cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://www.vetineo.com/polityka-prywatnosci.
  3. Część danych podanych do rejestracji Użytkownika w celu założenia Konta może być wymaganych obowiązkowo. Pozostałe dane Użytkownik podaje dobrowolnie.
  4. Użytkownik, wykorzystując jakiekolwiek dane osobowe należące do osób trzecich na potrzeby wykonania Umowy, jest zobowiązany zapewnić, aby użycie tych danych następowało zgodnie z prawem, a w szczególności, by podmioty, do których te dane należą, zostały należycie poinformowane o ich wykorzystywaniu.
  5. Jeżeli Użytkownik korzysta z danych osobowych należących do osób trzecich, Operator ma prawo przyjąć, że użycie tych danych osobowych następuje zgodnie z prawem.


  ROZDZIAŁ VI: ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

  § 13.

  Odpowiedzialność Operatora

  1. Operator dostarcza Aplikację w modelu „as is”, co Użytkownik akceptuje. Operator nie daje gwarancji, że Aplikacja będzie w pełni odpowiadała wszystkim potrzebom Użytkowników, jak również nie zapewnia, że za pomocą Aplikacji będzie możliwe zrealizowanie wszystkich celów, o których mowa w § 5 ust. 1, oczekiwanych przez Użytkowników. Operator jest zobowiązany wyłącznie dostarczyć Aplikację i świadczyć Usługi Elektroniczne zgodne z Regulaminem.
  2. Z uwzględnieniem ograniczeń odpowiedzialności przewidzianych w pozostałych postanowieniach Regulaminu Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
   a) działania i zaniechania dostawców zewnętrznych technologii, urządzeń, usług, w tym brak dostępu do Aplikacji lub utratę danych zapisanych w Aplikacji z przyczyn nie leżących po stronie Operatora;
   b) treści zamieszczane w Aplikacji przez Praktyki lub Partnerów oraz jakość świadczonych przez nich usług;
   c) skutki nieuprawnionej ingerencji w Aplikację;
   d) skutki korzystania z Aplikacji z naruszeniem Regulaminu lub przepisów prawa;
   e) skutki niewykonania lub wadliwego wykonania umowy pomiędzy Opiekunem, a Praktyką;
   f) działania i zaniechania Partnerów;
   g) podanie niepełnych, nieprawdziwych lub niezgodnych ze stanem rzeczywistym danych osobowych, w tym danych kontaktowych i skutki tym spowodowane;
   h) skutki siły wyższej.


  § 14.

  Odpowiedzialność Użytkownika

  1. Użytkownik w szczególności ponosi odpowiedzialność wobec Operatora za:
   a) korzystanie z Aplikacji niezgodnie z Regulaminem lub przepisami prawa, w tym praw własności intelektualnej lub innych praw niematerialnych przysługujących Operatorowi, Praktyce lub osobom trzecim;
   b) spowodowanie szkody osobie trzeciej podczas korzystania z Aplikacji, w szczególności w postaci naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym danych osobowych;
   c) przekazanie nieprawdziwych, niekompletnych lub w inny sposób niezgodnych ze stanem faktycznym albo prawnym informacji na potrzeby korzystania z Usług Elektronicznych;
   d) naruszenie dóbr osobistych Operatora, Praktyki lub osób trzecich przy zamieszczaniu opinii w Aplikacji.
  2. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami wobec Operatora z tytułu korzystania z Aplikacji przez Użytkownika, Użytkownik powinien zwolnić Operatora z odpowiedzialności wobec tej osoby trzeciej, a gdyby to było niemożliwe ze względu na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub niecelowe w kontekście zaistniałych okoliczności — pokryć wszelkie udokumentowane koszty, jakie poniósł Operator w związku z tymi roszczeniami.


  ROZDZIAŁ VI: PROCEDURA REKLAMACYJNA

  § 15.

  Postępowanie reklamacyjne

  1. W przypadku stwierdzenia, że Umowa nie jest wykonywana zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Użytkownik może złożyć reklamację.
  2. Reklamacje są rozpatrywane w następujący sposób:
   a) reklamacje dotyczące Usług Elektronicznych rozpatruje Operator;
   b) reklamacje dotyczące usług weterynaryjnych rozpatruje Praktyka, który świadczyła usługę weterynaryjną.
  3. Reklamację Usług Elektronicznych można złożyć:
   a) poprzez wysłanie reklamacji na adres elektroniczny moc.oenitevtkatnok;
   b) poprzez wysłanie reklamacji na piśmie, listem poleconym — na adres siedziby Operatora.
  4. Reklamacja powinna zawierać:
   a) imię i nazwisko Użytkownika;
   b) dane kontaktowe;
   c) szczegółowy opis, na czym polegała niezgodność świadczenia Usług Elektronicznych z Regulaminem.
  5. Po otrzymaniu reklamacji Operator niezwłocznie potwierdza jej otrzymanie — drogą elektroniczną, na podany adres elektroniczny. Jeżeli reklamacja dotyczy usług świadczonych przez Praktykę, Operator przekaże reklamację do rozpatrzenia właściwej Praktyce.
  6. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia złożenia reklamacji.


  ROZDZIAŁ VII: ZAKOŃCZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG

  § 16.

  Blokada konta Użytkownika lub usunięcie konta Użytkownika

  1. Jeżeli Użytkownik korzysta z Aplikacji niezgodnie z Regulaminem, Operator może:
   a) dokonać blokady konta Użytkownika, na czas określony lub nieokreślony;
   b) trwale usunąć konto Użytkownika;
   w zależności od okoliczności danej sprawy.
  2. Operator jest uprawniony do trwałego usunięcia konta Użytkownika w przypadku blokady konta Użytkownika trwającej dłużej niż 30 (słownie: trzydzieści) dni albo wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy.
  3. Cofnięcie blokady konta Użytkownika po jej zastosowaniu przez Operatora jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy Użytkownik złoży wyczerpujące i prawdziwe wyjaśnienia, jak również zaprzestanie naruszeń Regulaminu, które były przyczyną wprowadzenia blokady konta Użytkownika. W przypadku, gdy wystąpiły jakiekolwiek skutki naruszeń dokonywanych przez Użytkownika, dodatkowym warunkiem cofnięcia blokady konta Użytkownika jest skuteczne usunięcie przez Użytkownika skutków tych naruszeń.
  4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki nałożenia blokady na Konto.


  § 17.

  Rozwiązanie Umowy

  1. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 1 (słownie: jeden) miesiąc, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca.
  2. Wypowiedzenie wymaga formy dokumentowej. Dopuszczalną formą jest przesłanie wiadomości e-mail na adres drugiej strony podany w Aplikacji.
  3. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika, Operator może rozwiązać Umowę, bez zachowania okresu wypowiedzenia.


  § 18.

  Odstąpienie od Umowy przez Użytkownika

  1. Użytkownik może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej zawarcia, składając oświadczenie o odstąpieniu.
  2. W celu skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od Umowy Użytkownik powinien przesłać Operatorowi oświadczenie na piśmie lub w postaci elektronicznej, zgodnie z danymi kontaktowymi Operatora. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1.
  3. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy na Usługi Elektroniczne w przypadku, jeżeli Operator wykonał w pełni usługę lub dostarczył treść elektroniczną za wyraźną zgodą Użytkownika poinformowanego uprzednio o utracie prawa do odstąpienia od Umowy.


  § 19

  Zakończenie współpracy z Praktyką

  1. Praktyka może w każdym czasie zakończyć świadczenie usług za pośrednictwem Aplikacji.
  2. W przypadku o jakim mowa w ust. 1 Operator informuje Opiekuna o dezaktywacji Praktyki w Aplikacji.
  3. Opiekun może zdecydować o zakończeniu współpracy z daną Praktyką w dowolnym czasie.
  4. W przypadkach określonych w ust. 1 i 3, Opiekun ma możliwość dalszego korzystania z Aplikacji, jednak dla pełnego wykorzystania jej funkcjonalności konieczne jest wybranie nowej Praktyki - aktywnej w Aplikacji zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu.


  § 20

  Zwrot opłat

  1. W przypadkach określonych w § 16-19, jeśli Opiekun opłacił usługę realizowaną przez Praktykę, zobowiązany jest zwrócić się bezpośrednio do Praktyki w celu ustalenia realizacji usługi lub zwrotu opłat.
  2. Zwrot opłat dokonywany jest na zasadach określonych odrębnie przez Praktykę.
  3. Operator nie odpowiada za dokonanie zwrotu pobranych opłat przez Praktykę.  ROZDZIAŁ VIII: POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

  § 21.

  Polubowne rozwiązywanie sporów

  1. Opiekun posiada następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1706, z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 września 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz. U. 2017 poz. 1356);
   b) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1706, z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu z Operatorem. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
   c) uzyskanie bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email lp.wotnemusnokaldydarop">lp.wotnemusnokaldydarop;
   d) korzystanie z Aplikacji internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z Umową, która to Aplikacja ODR Unii Europejskiej znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php


  ROZDZIAŁ IX: POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  § 22.

  Postanowienia końcowe

  1. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
  2. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia.
  3. Zmiany Regulaminu są publikowane w Aplikacji, a ponadto Użytkownicy zostaną powiadomieni o planowanej zmianie treści Regulaminu drogą elektroniczną, poprzez wiadomość e-mail (o ile Operator posiada adres e-mail Użytkownika).
  4. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać po 2 (słownie: dwóch) tygodniach od powiadomienia, o którym mowa w ust. 3.
  5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę, która ma być wykonywana również po zmianie Regulaminu, do czasu planowanego wejścia w życie zmian.
  6. Z uwagi na to, że Aplikacja stanowi system teleinformatyczny Operatora, Operator może prowadzić prace techniczne i informatyczne, które będą miały na celu rozwój Aplikacji oraz zapewnienie świadczenia Usług Elektronicznych na jak najwyższym poziomie.
  7. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług Elektronicznych w związku z modernizacją lub przebudową Aplikacji albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego. Operator dołoży starań, aby przerwy w świadczeniu Usług Elektronicznych nie były uciążliwe dla Użytkowników.
  8. W ramach rozwoju Aplikacji, zgodnie z ust. 5, Operator może w szczególności dodawać nowe funkcjonalności oraz zmieniać lub usuwać istniejące funkcjonalności w ramach Aplikacji.
  9. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.
  10. W przypadku sporządzenia Regulaminu w różnych wersjach językowych rozstrzygające znaczenie ma wersja polska.
  11. Wszystkie załączniki stanowią integralną część Regulaminu.
  12. Regulamin obowiązuje od dnia 19.05.2022 r.